Statut Stowarzyszenia „Patrioci Lokalni”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Patrioci Lokalni” (dalej: Stowarzyszenie).
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem zawiązanym dla wspierania i aktywizowania lokalnej społeczności miejscowości Łąkta Górna, w tym prowadzenia młodzieżowych projektów edukacyjnych oraz promocji w kraju i za granicą dorobku i walorów ziemi łąkieckiej.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Łąkta Górna.
 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
  nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 8. Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji, pieczęci i logo, zatwierdzonych odrębną uchwałą Zarządu. Korzystają one z ochrony prawnej właściwej dla dóbr osobistych i autorskich.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 1. Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni” jest organizacją o charakterze prospołecznym, apolitycznym, nastawionym na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. Jest to stowarzyszenie osób twórczych, aktywnych, pragnących działać na rzecz społeczności ziemi łąkieckiej z której pochodzą lub z którą związali swoje życie.
 2. Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni” stawia sobie za cel następujące działania:
 3. a) prowadzenie lokalnych i międzynarodowych inicjatyw mających na celu poprawę życia lokalnej społeczności i zwiększenie możliwości edukacyjnego rozwoju jej przedstawicieli;
  b) promowanie miejscowości Łąkta Górna na poziomie lokalnym i międzynarodowym;
  c) organizowanie i promowanie wydarzeń służących edukacji międzykulturowej, historycznej
  i rozwoju sportu na terenie ziemi łąkieckiej;
  d) podejmowanie inicjatyw na rzecz pokoju, tolerancji i porozumienia służącym ugruntowaniu aktywnej postawy obywatela lokalnej społeczności, kraju i Europy;
  e) rozpowszechnianie i promowanie wartości europejskich – w szczególności poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności oraz demokracji wśród młodzieży;
  f) promocja wolontariatu, w szczególności wolontariatu międzynarodowego;
  g) propagowanie zasad samorozwoju i nauki poprzez metodę edukacji nieformalnej;
  h) budowanie mostów porozumienia pomiędzy młodzieżą Europy i Świata poprzez wspólne działania na arenie międzynarodowej;
  i) współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji celów statutowych,
  j) aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez informowanie o możliwościach i prowadzenie wspólnie z mieszkańcami projektów rozwojowych.
 4. Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni” swe cele realizuje poprzez:a) prowadzenie lokalnych projektów edukacyjnych i rozwojowych;
  b) organizację wymian młodzieżowych, szczególnie w międzynarodowej konstelacji uczestników;
  c) prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów i warsztatów dla młodzieży i dorosłych;
  d) organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych) o charakterze społecznym, kulturalnym i informacyjnym;;
  e) praktyczne i merytoryczne wspomaganie projektów organizowanych przez instytucje partnerskie w Europie i na świecie;
  f) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym
  i międzynarodowym, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia;
  g) wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla organizacji i instytucji prowadzących projekty lokalne i międzynarodowe;
  h) pomoc merytoryczna, praktyczna, naukowa i doradcza dla uczestników programów;
  i) organizowanie wolontariatu międzynarodowego;
  j) organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych;
  k) promowanie działalności Stowarzyszenia, jego potrzeb i działań oraz zdobywanie dla ich realizacji poparcia i pomocy,
  l) pośrednictwo w uczestniczeniu członków Stowarzyszenia w programach, obozach, konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych itp.,
  m) współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i przedstawicieli lokalnej społeczności poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją non-profit.
  Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 6. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a. zwyczajnych,
  b. wspierających,
  c. honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna w tym także niebędąca obywatelem Polski, która:
  a) złoży deklarację członkowską z wnioskiem o przyjęcie na piśmie,
  b) akceptuje cele i metody działania oraz statut Stowarzyszenia,
  c) deklaruje aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,
 3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy nie mający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałego miejsca zamieszkania.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni posiadają prawo do:
  a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
  b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i kierowania ich do Zarządu lub pod obrady Walnego Zgromadzenia,
  c) uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia,
  d) uczestniczenia w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
  e) otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi są zobowiązani do:
  a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia – poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  c) śmierci.
  23. Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić w wypadku:
  a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) uporczywego zaniedbywania przez członka udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo;
  d) innego zachowania członka, mogącego naruszać dobre imię lub interes Stowarzyszenia.
 13. Uchwałę potwierdzającą wygaśnięcie członkostwa oraz uchwałę o pozbawieniu członkostwa
  w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd, który ma obowiązek niezwłocznego poinformowania zainteresowanego na piśmie o treści podjętej uchwały. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia
  w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania członka o podjęciu uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata z możliwością nieograniczonego powtarzania.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
  biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania za pomocą poczty elektronicznej, w drodze ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www Stowarzyszenia.
 7. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i w każdej sprawie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad ogłasza się w sposób ustalony dla zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności, co najmniej połowy Członków
  w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych Członków.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  b) uchwalanie zmian statutu;
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  f) rozpatrywanie postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
  g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 11. Zarząd składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona dyrektora, wicedyrektora i skarbnika.
 12. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje dyrektor lub dyrektor wraz z innym członkiem Zarządu.
 13. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności
  w sprawach majątkowych upoważniony jest dyrektor. W przypadku umów na kwoty powyżej
  15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dyrektora wraz z innym członkiem Zarządu działających łącznie.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego dyrektor.
 15. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
  b) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia;
  c) sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia;
  d) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, wpisowe oraz składki;
  e) uchwala budżet Stowarzyszenia;
  f) powołuje i nadzoruje specjalistyczne komisje i zespoły robocze;
  g) uchwala regulaminy i wydaje przepisy obowiązujące w Stowarzyszeniu;
  h) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków;
  i) przyjmuje i skreśla członków.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
  Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 17. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu i przedstawia corocznie wniosek w o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  c) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 19. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród Członków Stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa na dobrach niematerialnych.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  a) darowizn, spadków, zapisów;
  b) dotacji, subwencji i ofiarności publicznej;
  c) dochodów z działalności statutowej;
  d) składek członkowskich o ile zostaną wprowadzone decyzją zarządu,
  e) środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  f) odsetki pochodzące oraz dochody z kapitału.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością (dwóch trzecich) głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego