REGULAMIN GRY TERENOWEJ 

„Akcja Okolica” 

 

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorami gry terenowej „Akcja okolica” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej w pierwszej połowie sierpnia 2017 r. w gminie Żegocina jest Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni” z siedzibą w Łąkcie Górnej 71, Żegocina 32-731.
 2. Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni” w dalszej części Regulaminu nazywana jest Organizatorem.
 3. Nagrody są fundowane z programu FIO Małopolska Lokalnie oraz przez sponsorów.
 4. W Grze mogą brać udział wyłącznie osoby związane z terenem gminy Żegocina.

§ 2. Zasady Gry

 1. Gra zostanie przeprowadzona w pierwszej połowie sierpnia 2017 r. terenie gminy Żegocina.
 2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
 3. W Grze uczestniczy dowolna ilość Zespołów. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 3-10 osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowotnym, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
 4. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
 5. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 28 lipca 2017 r. włącznie Organizatora.
 6. Dokładna data, godzina i miejsce rozpoczęcia Gry zostaną podane na stronie internetowej oraz fanpage Organizatora.
 7. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.
 8. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespołu niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 9. Gra toczy się w normalnym ruchu drogowym i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 10. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

 1. Wygrywa Zespół, który dotrze na metę i uzyska największą ilość punktów.
 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydujący będzie czas dotarcia na metę bądź ukończenia zadań. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu ostatniego etapu Gry.

§ 4. Nagrody

 1. Dla pierwszych ośmiu Zespołów przewidziane są rozmaite nagrody.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i zdrowotne uczestników w Grze.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.