Regulamin
Rajdu rowerowego „II Rodzinny Rajd Rowerowy Beskidem Wyspowym”
Łąkta Górna 71, 32-731 Żegocina

Data: 29.07.2018 r.

Start – godz.15.00

Rejestracja
– na stronie internetowej www.patrioci-lokalni.pl/3rbw
– przed rozpoczęciem rajdu od godz.
13.30 u organizatora

1. Cel imprezy:

a) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

b) Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych południa gminy Żegocina i okolic.

c) Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.

d) Integracja środowisk społecznych.

2. Termin Rajdu:

29 lipca 2018 r.

Start o godz. 15.00 – ZS im. Jana Pawła II, Łąkta Górna

Zakończenie ok. godz. 16.00 – ZS im. Jana Pawła II, Łąkta Górna


3. Organizator:

Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni”

Kontakt:

Marcin Piech – wicedyrektor stowarzyszenia

Email: mnpiech@gmail.com

Telefon: 787 593 140

4. Warunki uczestnictwa:

a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo

podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu,

b) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,

c) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko za pisemną zgodą osoby dorosłej. Do pobrania TUTAJ
d) Dzieci nieposiadające karty rowerowej biorą udział tylko pod opieką osoby dorosłej

e) Posiadanie sprawnego technicznie roweru,

f) Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,

g) Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność,

h) Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych,

i) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru,

j) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują

wykluczeniu z Rajdu,

k) Uczestnik musi się zarejestrować a udział w Rajdzie jest bezpłatny.


5. Sprawy organizacyjne Rajdu

a) Przy przejazdach przez skrzyżowania, służby porządkowe zabezpieczają przejście,

zatrzymując ruch, przy zachowaniu szczególnej ostrożności przez uczestników rajdu

b) Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m,

c) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na

drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,

d) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,

e) Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych

f) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,

g) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu

Rajdu,

h) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki

spowodowane przez uczestników rajdu,

i) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników,

j) uczestnicy są zobowiązani są stosować się do przepisów ruchu drogowego

k) Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

6. Na trasie zabrania się:

a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

b) Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,

c) Niszczenia przyrody,

d) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp.,

f) Głośnego zachowywania się,

g) Zbaczania z trasy Rajdu

7. Trasa rajdu:

Patrz: Mapka sytuacyjna. Długość – ok. 12,8 km

Start: ZS im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej przez: Łąkte Dolną, Kierlikówkę, Ujazd, Rdzawę, Kamionną, Bełdno

Meta: ZS im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

8. Przetwarzanie danych:

 1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz udostępnianie i wykorzystanie mojego wizerunku do celów promujących działalność Stowarzyszenia Patrioci Lokalni w Łąkcie Górnej, w tym na umieszczanie zdjęć i filmów w Internecie oraz jego publikowanie w prasie i rozpowszechnianie przez telewizję.

 2. Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie dt. Ochrony Danych Osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie
  „Patrioci Lokalni” mające swoją siedzibę w Łąkcie Górnej nr 71, kod pocztowy 32-731 Liszki, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000570067, REGON: 362192648, NIP: 8681964498 (dalej „Administrator”);

 1. Pani / Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), w szczególności o przesyłaniu informacji na temat działalności Stowarzyszenia drogą mailową, jak również poprzez internetowe portale społecznościowe.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą władze i członkowie Stowarzyszenia, prowadzący działania informacyjne nt. planowanych przedsięwzięć (w szczególności organizacja turniejów, rajdów oraz spotkań okolicznościowych itp.)

 3. Pani / Pana dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora, bądź do czasu otrzymania żądania zakończenia ich przechowywania za pośrednictwem wniosku złożonego drogą elektroniczną;

 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania,

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania od nas informacji bądź chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo uczyć to w każdym momencie, przesyłając maila na adres kontakt@patrioci-lokalni.pl

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Informacje dodatkowe:

b) W sprawach spornych, nieobjętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu,

c) Przed Rajdem od godziny 13:30 przeprowadzona zostanie dodatkowa rejestracja uczestników. Numery osób zarejestrowanych wezmą udział w losowaniu nagród przewidzianych przez organizatorów. Formularz rejestracyjny na stronie

www.patrioci-lokalni.pl

d) Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 200 osób,

e) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,

f) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.